การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
    เลือกโรงเรียน :
  Develop by::Wilailuck Thairaya     ChiangMai Primary Education Service Area Office 2 e_mail :: wilailuck@cme2.go.th